Utskriftsvennlig versjon

Arkivansvar i enhetene

Sentralarkivet:

Arkivleder har ansvar for sentralarkivet inklusive arkivene som befinner seg utenfor Rådhuset

Sektor Oppvekst og kultur:

 • Barnehager
 • Skolen
 • Kultur
 • Flyktningekoordinator

Sektor Helse og omsorg:

 • Legetjenesten
 • Meldal helsetun
 • Hjelpetjenesten
 • Hjemmetjenesten 1
 • Hjemmetjenesten 2
 • Folkehelsekoordinator

Sektor Landbruk og tekniske tjenester:

 • Brannvern og redningstjeneste
 • Seksjon Drift
 • Plan og Byggesak
 • Orkla Landbruk

Ansvar, seksjonsleder

 • har et operativt faglig ansvar for sektorens samlede arkivtjeneste
 • skal påse at arkivarbeidet følger lover og bestemmelser, og at arbeidet utføres på en rasjonell og effektiv måte i henhold til bestemmelsene i denne planen
 • har ansvar for å bringe arkivfaglige problemer i de ulike avdelinger videre til arkivleder

Arbeidsoppgaver, arkivmedarbeider

 • skal utføre det løpende arkivarbeidet i henhold til lover, bestemmelser og arkivreglementet i arkivplanen
 • skal utføre arkivbegrensning og registrering i tråd med retningslinjene slik at saksoversikt og sakskontroll kan etableres
 • skal sørge for rasjonell dokumentflyt slik at rette vedkommende får all aktuell dokumentasjon
 • skal utføre arkivleggingen i henhold til vedtatte og godkjente systemer og oppstillingsplaner
 • er ansvarlig for at arkivene til enhver tid er oppdatert
 • skal sørge for rasjonell betjening av arkiver og dokumentsamlinger, og for at betjeningen følger retningslinjer for bruk og lån av arkivmateriale
 • skal holde oversikt over dokumentasjonen i sine fysiske arkiver og databaser
 • skal utføre bevarings- og kassasjonsarbeid i tråd med gjeldende retningslinjer
 • plikter å ta nødvendig opplæring for å kunne utføre sine oppgaver tilfredsstillende
Laster...